Uitvaartbegeleiding Door Jaimy

Dag én nacht bereikbaar op 06 – 4578 5884
Dag én nacht bereikbaar op 06 – 4578 5884

Algemene voorwaarden

Zwolle, 01-03-2024

Algemene voorwaarden van Uitvaartbegeleiding Door Jaimy

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Uitvaartbegeleiding Door Jaimy en de opdrachtgever wordt gesloten bij de begeleiding van een uitvaart.

1.2 De algemene voorwaarden zijn op elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

Artikel 2. OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het opdrachtformulier is daarvoor voldoende. Indien de debiteur een ander is dan de opdrachtgever dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen. De opdrachtgever en de debiteur zijn hoofdelijk gehouden de uitvaartnota te voldoen.

2.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst – met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst – tot stand is gekomen.

2.3 Een vooraf afgegeven kostenindicatie is geldig voor het jaar waarin de kostenindicatie is afgegeven.

ARTIKEL 3. TIJDSTIP VAN LEVERING

3.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Uitvaartbegeleiding Door Jaimy. De dag en het tijdstip van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium en overige externe locatiehouders.

3.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het tijdstip van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier mits met goedkeuring van de opdrachtgever, Uitvaartbegeleiding Door Jaimy en eerdergenoemde beheerder/externe locatiehouders.

ARTIKEL 4. OPDRACHTFORMULIER

4.1 Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:

  1. a) alle voor de uitvaartbegeleiding relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever.
  2. b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen.
  3. c) een opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijs.

4.2 Pro Memorie posten zijn posten voor omschreven zaken of diensten waarvan de prijzen bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Uitvaartbegeleiding Door Jaimy al dan niet een richtprijs per post aangeven met vermelding PM. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.

4.3 Uitvaartbegeleiding Door Jaimy zal zo mogelijk binnen 48 uur de werkelijke prijzen als de in het vorige artikel bedoelde posten aan de opdrachtgever doorgeven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of opdracht te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt.

4.4 De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.

4.5 Specifieke verzoeken waaronder thuisopbaring en verzorging door derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Uitvaartbegeleiding Door Jaimy. Thuisopbaring is op eigen risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 5. TARIEVEN

5.1 Uitvaartbegeleiding Door Jaimy hanteert vooraf vastgestelde tarieven van zaken en diensten, welke tarieven jaarlijks worden bijgesteld.

5.2 De in de overeenkomst vermelde tarieven kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de tarieven gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

ARTIKEL 6. BETALING

6.1 De opdrachtgever betaalt de uitvaartnota binnen 14 dagen na dagtekening van de uitvaartnota door overmaking op rekeningnummer NL96 INGB 0104 1313 81 ten name van Uitvaartbegeleiding Door Jaimy.

Contante betaling is niet mogelijk.

6.2 De opdrachtgever ontvangt na het ondertekenen van het opdrachtformulier een voorschotnota van 50% van de begrote uitvaartnota. Deze aanbetalingsnota dient voorafgaand aan de dag van de uitvaart te worden voldaan. Deze aanbetaling wordt verrekend met de definitieve uitvaartnota.

6.3 De opdrachtgever is gehouden de door Uitvaartbegeleiding Door Jaimy te zijnen behoeve betaalde voorschotten aan derden – mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft – op eerste verzoek aan Uitvaartbegeleiding Door Jaimy te voldoen.

6.4 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Uitvaartbegeleiding Door Jaimy.

6.5 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

6.6 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

6.7 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Uitvaartbegeleiding Door Jaimy alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

ARTIKEL 7. VERZEKERINGEN

7.1 De opdrachtgever kan na overeenstemming met Uitvaartbegeleiding Door Jaimy verzekeringspolissen, waarop bij overlijden aanspraak kan worden gemaakt, ter hand stellen aan Uitvaartbegeleiding Door Jaimy, die zorg draagt voor een schriftelijke bewijs van afgifte/ontvangst. Uitvaartbegeleiding Door Jaimy verplicht zich de polis(sen) zo mogelijk binnen een termijn van één week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

7.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde Uitvaartbegeleiding Door Jaimy machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of de erfgenamen uitbetaald.

ARTIKEL 8. PERSONALIA

8.1 De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de opdrachtgever gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Uitvaartbegeleiding Door Jaimy tenzij anders is overeengekomen.

8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uitvaartbegeleiding Door Jaimy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen 36 uur na overlijden aan Uitvaartbegeleiding Door Jaimy worden verstrekt.

8.3 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient de opdrachtgever Uitvaartbegeleiding Door Jaimy daaromtrent onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

8.4 Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Uitvaartbegeleiding Door Jaimy bevorderen, dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Uitvaartbegeleiding Door Jaimy worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9. DRUKWERKEN

9.1 Voor de rouwkaarten, rouwbrieven, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren en goed te keuren. Eventuele fouten in teksten komen voor risico en/of rekening van de opdrachtgever wanneer de opdrachtgever deze gegevens niet schriftelijk heeft doorgegeven.

9.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Uitvaartbegeleiding Door Jaimy verzorgd tenzij anders is overeengekomen.

9.3 Uitvaartbegeleiding Door Jaimy is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan hem toe te rekenen is.

9.4 Uitvaartbegeleiding Door Jaimy zorgt er voor, tenzij anders is overeengekomen, dat:

– de rouwkaarten/rouwbrieven met de grootste spoed bij de opdrachtgever worden bezorgd. De opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat de rouwkaarten/rouwbrieven tijdig worden afgegeven op een geschikt PostNL-servicepunt. Uitvaartbegeleiding Door Jaimy is niet aansprakelijk voor een te late postbezorging.

– de advertenties met daarin de aankondiging van overlijden met de grootste spoed bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige plaatsing in de gekozen bladen, zal Uitvaartbegeleiding Door Jaimy dat uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen. Indien Uitvaartbegeleiding Door Jaimy heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten is te late plaatsing voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Uitvaartbegeleiding Door Jaimy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de opdracht.

10.2 Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan, op welk moment ook, voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

10.3 Uitvaarbegeleiding Door Jaimy kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade geleden door opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld door opzet, (grove) nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Uitvaartbegeleiding Door Jaimy.

Aansprakelijkheid voor indirecte, emotionele of immateriële schade is uitgesloten.

10.4 Indien Uitvaartbegeleiding Door Jaimy aansprakelijk is voor schade, is dit maximaal tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan  Uitvaartbegeleiding Door Jaimy  wordt uitgekeerd.

De schadevergoedingsplicht is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat opdrachtgever aan Uitvaartbegeleiding Door Jaimy verschuldigd is voor zijn dienstverlening.

10.5 Uitvaartbegeleiding Door Jaimy is evenmin aansprakelijk voor opzet, (grove) nalatigheid of bewuste roekeloosheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikte of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

ARTIKEL 11. OPONTHOUD

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Uitvaartbegeleiding Door Jaimy indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor zijn rekening dienen te komen.

ARTIKEL 12. KLACHTEN

12.1 Klachten over de uitvaartbegeleiding, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Uitvaartbegeleiding Door Jaimy ingediend zijn. Niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

12.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen tien dagen na dagtekening van de nota schriftelijk bij Uitvaartbegeleiding Door Jaimy worden ingediend.

12.3 Uitvaartbegeleiding Door Jaimy zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

ARTIKEL 13. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 14. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

14.1 De vestigingsplaats van Uitvaartbegeleiding Door Jaimy is Zwolle.

14.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Uitvaartbegeleiding Door Jaimy is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Uitvaartbegeleiding Door Jaimy gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Scroll naar boven